סליחה בתורה

סליחה ומחילה ביהדות 

כבר בבריאת העולם אנו נתקלים במעשים של אדם וחווה שנדרשים עליהם בקשת סליחה:
לאחר שאלוהים סיים את תהליך הבריאה הוא אמר לאדם ולחווה: "כל מה שאתם
רואים, שלכם, אבל אני אוסר עליכם לאכול מעץ זה, אם תאכלו ממנו מות תמותו."
בגן העדן חי לו הנחש שהיה הערמומי מכל החיות.

כשפגש הנחש את חווה הוא שכנע אותה לאכול מן התפוחים והבטיח לה שתזכה בחכמה גדולה אם תאכל.
בסופו של דבר לא עמדה חווה בפיתוי ונתנה גם לאדם לאכול מן התפוח האסור.
ואכן, הפכו פתאום אדם וחווה לחכמים והבחינו מייד בעירומם שהביך אותם ולכן
כיסו את עצמם בעלי תאנה. אלוהים כעס מאוד על אדם וחווה, הוא גירש אותם
מגן העדן לנצח ואף קילל והעניש אותם:

על אדם גזר אלוהים בגלל שנתן לחווה לפתות אותו, עבודה קשה "ועל כל הגברים
שייוולדו אחריך חיי עמל וסבל, בזיעת אפך תעבד את האדמה ותפרנס
את משפחתך…"


לחווה אמר אלוהים: "מכיוון שהתפתית לאכול מפרי עץ הדעת, את וכל הנשים
שיבואו אחרייך תיענשו בלידה כואבת וקשה…" ולנחש אמר: "בגלל מעשה הרשע
שלך תבלה את כל חייך על גחונך (על הבטן שלך) תאכל עפר כל ימי חייך והאדם
ישנא אותך מכל בעלי החיים, מעתה ועד עולם.
מאז אותו יום שבו אכלו מן הפרי האסור גורשו אדם וחווה מגן העדן, חייהם הפכו
קשים יותר, אך הם גם הפכו לחכמים יותר מכל בעלי החיים שיצר אלוהים.

ומעניין מה היה קורה אילו רק אמרו לאלוהים מילה אחת: סליחה !

בדף זה אנו נציג בפניכם היכן הוזכרה בתנך המילה סליחה בווריאציות שונות סלח סלחו 

אסלח ירמיה לא לד

ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עודירמיה נ כ

בימים ההם ובעת ההיא נאם יהוה יבקש את עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשר אשאיר

ואסלח ירמיה ה א

שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח להדברי הימים ב ז יד

ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם

ונסלח ויקרא ד כ

ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להםויקרא ד כו

ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לוויקרא ד לא

ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לוויקרא ד לה

ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לוויקרא ה י

ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לוויקרא ה יג

וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה

ויקרא ה טז

ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לוויקרא ה יח

והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לוויקרא ה כו

וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בהויקרא יט כב

וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטאבמדבר טו כה

וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתםבמדבר טו כו

ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגהבמדבר טו כח

וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לווסלחת
שמות לד ט

ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנומלכים א ח ל

ושמעת אל תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחתמלכים א ח לד

ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבתם אל האדמה אשר נתת לאבותםמלכים א ח לו

ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלהמלכים א ח לט

ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדםמלכים א ח נ

וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום

תהילים כה יא

למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הואדברי הימים ב ו כא

ושמעת אל תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע ממקום שבתך מן השמים ושמעת וסלחתדברי הימים ב ו כה

ואתה תשמע מן השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה אשר נתתה להם ולאבתיהםדברי הימים ב ו כז

ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם אל הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלהדברי הימים ב ו ל

ואתה תשמע מן השמים מכון שבתך וסלחת ונתתה לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדםדברי הימים ב ו לט

ושמעת מן השמים ממכון שבתך את תפלתם ואת תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לךוסלחתי

ירמיה לג ח

וטהרתים מכל עונם אשר חטאו לי וסלחתי לכול עונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו ביירמיה לו ג

אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעהוסלחתי לעונם ולחטאתםיסלח

במדבר ל ו

ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלחלה כי הניא אביה אתהבמדבר ל ט

ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח להבמדבר ל יג

ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח להמלכים ב ה יח

לדבר הזה יסלח יהוה לעבדך בבוא אדני בית רמון להשתחות שמה והוא נשען על ידי והשתחויתי בית רמן בהשתחויתי בית רמן יסלח נא יהוה לעבדך בדבר הזהבמדבר יד יט

סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנהדברים כט יט

לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמיםעמוס ז ב

והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הואסלחתי

במדבר יד כ

ויאמר יהוה סלחתי כדברךסליחות

נחמיה ט יז

וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם

ובקריצת עין – אם אדם וחווה היו סינים- ייתכן שעד עצם היום הזה היינו בגן עדן, שכן אדם וחווה הסינים היו אוכלים ככל הנראה את הנחש במקום את התפוח…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *